.ගරු පළාත් අමාත්‍යතුමා

   

   

   

  අමාත්‍යංශ ලේකම්

  එන්.පී.එම්. කාරියවසම් මහත්මිය

  අප සමඟ අමුත්තන් 14 ක් සබැදී සිටී

   

  June 2022
  S M T W T F S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2