ගරු පළාත් අමාත්‍ය

සන්ධ්‍ය එස්. කුමාර රාජපක්ෂ මැතිතුමා

අමාත්‍යංශ ලේකම්

කුමාරි වීරසේකර මෙනවිය

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

දැක්ම

විශිෂ්ඨත්වයෙන් සපිරි වයඹ ජනතාවක්.

 

මෙහෙවර

ගුණාත්මක සංවර්ධනයක් උදෙසා නව ප්‍රවේශයන් මගින්  අධ්‍යාපන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම, සංස්කෘතික උරුමයන් සුරක්ෂිත කිරීම හා කලාකාමී, ක්‍රීඩාශීලී, තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුමෙන් පිරිපුන් පරපුරක් බිහි කිරීමට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන සැලසීම හා මෙහෙයවීම තුලින් නූතන ප්‍රවණතාවන්ට මුහුණ දිය හැකි වයඹ පරපුරක් බිහි කිරීම.