.ගරු පළාත් අමාත්‍යතුමා

   

   

   

  අමාත්‍යංශ ලේකම්

  එන්.පී.එම්. කාරියවසම් මහත්මිය

  අප සමඟ අමුත්තන් 8 ක් සබැදී සිටී

   

  June 2023
  S M T W T F S
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 1