.ගරු පළාත් අමාත්‍යතුමා

 

 

 

අමාත්‍යංශ ලේකම්

එන්.පී.එම්. කාරියවසම් මහත්මිය

 

 

April 2021
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1