ගිණුම් අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන්

1. මූල්‍ය කළමණාකරණය

2. වත්කම් කළමණාකරණය

3. ප්‍රතිසම්පාදන කළමණාකරණය

4. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය පවත්වාගෙන යාම