கணக்குகள் பிரிவின் மேற்கொள்ளப்படும்முக்கிய செயல்பாடுகள்

1. நிதி முகாமை

2. சொத்து முகாமை

3. வழங்கள் முகாமை

4. உள்ளக கணகடகாய்வு பிரிவை நடைமுறைப்படுத்தல்