සැළසුම් අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන්

1. අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පහත සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ඇගයීම හා ප්‍රගති සමාලෝචනය.

· පලාත් නිශ්චිත සංවර්ධන ප්‍රදාන.

· උපමාන පාදක ප්‍රදාන.

· විශේෂ ව්‍යාපෘති.

· වෙනත් මූල්‍ය ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන ප්‍රදාන.

2. වාර්ෂික අයවැය ප්‍රතිපාදන හා මූල්‍ය තක්සේරු පිලිබද රාජකාරි කටයුතු.

3. සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට අදාල ක්ෂේත්‍ර රාජකාරි කටයුතු.

4. ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් කැදවීම හා පැවැත්වීම.