1. විවිධ ආර්ථික හා සමාජීය කාර්යයන් සඳහා රජයේ ඉඩම් ලබාදීම

2. රජයේ ඉඩම් ලාභීන්ගේ අයිතිවාසිකම් හා හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නීතිමය වශයෙන් පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම

3. රජයේ ඩඩම් රාජකාරි ඉටු කිරීමේදී පැන නගින ගැටලු සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්ට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම

4. රජයේ ඉඩම් රාජකාරිවල නියතු රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

5. රජයේ ඉඩම් ලාභීන්ගේ හිමිකම් තහවුරු කිරීම පිණිස ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම හා දීමනා පත්‍ර සැකසීමට අවශ්‍ය කාර්යයන් ඉටුකිරීම

6. මනා ඉඩම් කළමනාකරණය සඳහා අවශ්‍ය වන ඉඩම් පරිහරණ සැලසුමු සකස් කිරීමට සහාය වීම

7. වයඹ පළාත තුළ ඉඩම් බදු එකතු කිරීමට අදාල කාර්යයන් කිරීම

8. මූල්‍ය කළමනාකරණය හා ආයතනික කළමනාකරණය