காணி திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய செயல்பாடுகள்

01. பல்வேறு பொருளாதார மற்றும் சமூக நோக்கங்களுக்காக அரச நிலங்களை பெற்றுக்கொடுத்தல்

02. அரசு நில உரிமையாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் உரிமைகளைப் பாதுகாக்க சட்டரீதியான அதிகாரங்களை அமுல்படுத்துதல்

03. பிரதேச செயலாளர்களுக்கு அவர்களின் கடமைகளின் செயல்பாட்டில் எழும் பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை வழங்குதல்

04. அரச காணிதொடர்பான கடமைகளில் ஈடுபடுகின்ற அரசு அதிகாரிகளுக்கு பயிற்சித் திட்டங்களை நடத்துதல்

05. அரச காணி உரிமையாளர்களின் உரிமயை உறுதிப்படுத் காணி உரித்து பெற்றுக் கொடுத்தல் மற்றும் மானிய பத்திரங்களை தயாரித்தல் தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல்

06. சிறந்த நில நிர்வாகத்திற்கான நில பயன்பாட்டு திட்டங்களை தயாரிக்க உதவுதல்

07. வடமேற்கு மாகாணத்தில் நில வரி வசூல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது

 

08. நிதி மேலாண்மை மற்றும் கார்ப்பரேட் மேலாண்மை