සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන්

1) වයඹ පළාත් සමුපකාර සමිති පවත්නා නීතිමය  පාලන විධිවිධාන තුළ ශක්තිමත් ව්‍යවසාය ක්‍රමයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම

2) සමුපකාර සමිති සංවිධානය කිරීම

3) සමුපකාර සමිති ලියාපදිංචි කිරීම හා ඈවර කිරීම

4) සමුපකාර සමිති අධීක්ෂණය හා උපදේෂක සේවාවන් සැපයීම

5) සමුපකාර සේවකයන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම

6) මානව සම්පත් සංවර්ධනය

7) මුල්‍ය කටයුතු පවත්වාගෙන යාම