ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන

ප්‍රධාන කාර්යයන්

1) ක්‍රීඩා  පුහුණු ආයතන සංවර්ධනය කිරීම

2) ඡාතික මට්ටමේ හා අනෙකුත් ක්‍රීඩා වලට සහභාගිවීම සදහා ක්‍රීඩකයින්ට හා පුහුණු කරුවන්ට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම.

3) දිස්ත්‍රික්, පළාත්, ජාතික  ක්‍රීඩා තරග පැවැත්වීම

4) ඡාතික මට්ටමේ ඡයග්‍රහකයින් ඇගයීමේ වැඩසටහන් ක්‍රිවාත්මක කිරීම

5) ක්‍රීඩා සංගම් සදහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මිලට ගැනීම

6) ඡාතික ක්‍රීඩා‍ උළලේ  ඡයග්‍රහකයින් ඇගයීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

7) ක්‍රීඩා පුහුණු ආයතන සදහා ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මිලට ගැනීම

8) පුද්ගලයින් සදහා පුහුණු කිරීමේ කදවුරු හා ව්‍යායාම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

9) නවීන තාක්ෂණයෙන් සමන්විත පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම